IMPORTANT per les mares que van tenir fills entre 2009 i 2012
Les mares que van tenir fills entre 2009 i 2012

han de saber que hisenda va retenir diners del permís de maternitat. 
Segons la llei, aquest permís estava exempt. Una funcionària d'hisenda que ho sabia ho va denunciar i els tribunals li van donar la rao. Actualment hisenda torna aquest diners a qui els reclami. Com que això prescriu només poden reclamar les mares que van tenir fills a partir de 2009.

Cal anar a hisenda i  omplir un imprès (el 003) i portar una fotocòpia del DNI.

BOE.es- Documento consolidado BOE-A-2006-20764-http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764
Article 7 al final de la h) és on diu que aquesta baixa està exempta d'impostos.Entrades populars